EN

Eğitim Bakanından “Ben Yaptım, Oldu” Yasası Taslağı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Denetleme Kurulu oluşturulmasıyla ilgili yasa tasarısı hazırlanırken öğretmen sendikalarından görüş alınmamasını ve birçok yetkinin başkanda toplanmasını eleştirdi.Konuyla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan iki sendikanın yetkilileri, tasarıya ilişkin önerilerini de aktardı. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil burada yaptığı konuşmada Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığıyla sürekli sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.2006 yılında yapılan “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası”nın değiştirilmeye çalışıldığını ve bu konuda tasarı hazırlanırken öğretmen sendikalarıyla görüşülmediğini kaydeden Elcil, öğretmen sendikalarından görüş alınmazken Kamu-Sen’den görüş alınmasını eleştirdi. Elcil konuyla ilgili gereken tüm adımları atmaya hazır olduklarını kaydetti.

İKİ SENDİKA, TASARIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI…

Elcil’den sonra söz alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de iki sendikanın ortak basın açıklamasını okudu.Açıklamanın tam metni şöyle:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Kamu-Sen ile hazırladığı “ Denetleme Kurulu Yasası’na” Yönelik Rapor 2006 yılında yapılan “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” özünde siyasetten arınmış tamamen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik,katılımcı objektif ve hesap verebilir ilkeler üzerine kurulmuş, geliştirilmeye açık bilimsel bir yasal düzenlemedir. Bu yasa yapılırken İskoçya’dan eğitimde denetleme ve değerlendirme uzmanı Strathclyde Üniversitesi’nden Prof. John Macbeth ve Ankara Gazi Üniversitesi ile yakınen çalışılmış, onlardan da uzman görüş alınmıştır.Bu yasanın hazırlanmasında KTÖS ve KTOEÖS gerek onlarca hazırlık toplantısında gerekse teknik kurullarda yoğun çalışma ortaya koymuşlardır. Yasa ile ilgili tüzükler 2008 yılında hazırlanmış, 2015 yılında tekrardan gözden geçirilmiş fakat hiçbir zaman bakanlar kuruluna götürülerek yasallaştırılmamışlardır. Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasasında 2009 yılında bir kez değişikliğe gidilmiştir. Bu yapılan değişiklik ise kurul başkanında aranan niteliklerdeki yabancı dil bilme kriteri çıkarılarak, hiçbir yabancı dil bilmeyenin de Kurul Başkanı olmasına imkan verilmiştir. Yasa yürürlüğe konmuş, tüzüklerdeki uygulamaların bir bölümü hayata geçmesine rağmen hükümetlerin çok kısa süreli olması nedeni ile yasal hale getirilmemiştir.Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası şu anda değiştirilmeye çalışılmaktadır. Buna göre;

1- Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme Yasasının isminin Milli Eğitim Denetleme Kurulu Yasası olarak değiştirilmesi ile Denetleme,Değerlendirme, Yönlendirme mantığından sadece DENETLEME (TEFTİŞ)mantığına dönülmüştür. (Yüzyıl önceye dönüldü)

2- Yasanın değiştirilmesini gerektirecek temel nedenler ortaya konmamakla birlikte, partizanlığa, adam kayırmaya, rica ile yaşama uygulamalarına açık bir sistem yaratılmıştır.

3- Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasası’nda tadilat yapılma

bahanesi ile çıkılan yolda tamamen farklı bir taslak hazırlanmıştır.

4- Eğitimde Denetim, Değerlendirme ve Yönlendirme eğitimin önemli bir parçası olmasına rağmen, teknik kurulda yer alması gereken eğitimde örgütlü sendikalar KTÖS ve KTOEÖS dışlanmış, Eğitim Bakanlığı’nda memurların örgütlü olduğu sendika KAMU-SEN ile teknik kurul yapılmıştır. Her alanın kendi çalışanları ve uzmanları ile yasal düzenleme yapılması esastır. Eğitimin değerlendirilmesi, denetlenmesi ve yönlendirilmesi geçmişte olduğu gibi eğitim alanında örgütlü sendikalarla olmalıdır.

5- Öğretmenler sicil formu ile değerlendirilmektedir, oysa yeni yasada “Performans” diye bahsetmektedir. Öyle bir form, sistem bulunmamaktadır. Teknik olarak SİCİL’e atıf yapılmalıdır.

6- Üst Kurulun yapısı neden bozulmuştur? Üst kurul olarak oluşturulan kurulun eski yasada görev ve yetkileri 30 iken, yeni yasada 15’e düşürülmüştür;
a) Başkan öne çıkarılarak üst kurul yetkisiz hale getirilmektedir.
b) Program geliştirme, hizmet içi eğitim, rehberlik, değerlendirme ve
birçok açıdan çalışan, yetkili olan üst kurul, yeni yasada sembolik yetkilerle

pasifize edilmektedir.

c) Siyasi olarak (üçlü kararname) ve teknik bilgisi olmasa da,
popülist davranacak olsa da yetkiler başkana bırakılmaktadır. (var olan yasadaki katılımcılık bitirilmiştir)

7- Şimdiki yasada yer alan Genel kurulun işleyişindeki demokratiklik

tamamen kaldırılmış, yılda iki kez toplanan genel kurullar işlevsiz

bırakılmıştır. Yasada yapılan kelime oyunları ile katılım ve karar almada

eğitim denetmenlerin önemsiz ve etkisiz olduğu ifade edilmiştir.

8- Denetleme genel kurulu bir kurul olarak çalışırken ve 2/3’le karar alınırken,

yeni düzenlemede siyasi atama olan başkanı, bu kurulun da başkanı

yapmış; kurul salt çoğunlukla karar alır duruma döndürülmüştür.

(siyasileşme getirilmiştir)

9- Eski yasadaki ilçe eğitim denetleme, değerlendirme kurulları kaldırılmış,

bölge kurulları kurulması öngörülmektedir.

a) İlçe denetleme, değerlendirme ve yönlendirme kurullarının ilçeye
konuşlanması, doğrudan denetleme, değerlendirme, yönlendirme

yapması gibi yetkiler vardır, oysa bölge kurulları ihtiyaç duyulursa

kurulacak ve sadece başkan ve üst kurula öneri sunabilecektir.

10- Yeni yasada İTİRAZ kurulu kaldırılmış olup, denetleme ve soruşturması

yapılan kişiye savunma hakkı verilmemektedir. Söz ve savunma hakkı

kişinin en temel insan hakkıdır.

11- Mevcut yasa ile ilçelerde açılan “İlçe Denetleme Değerlendirme ve

Yönlendirme Kurulları ile yasada olmasına rağmen açılmayan “Okul

Kurulları” kurulmasını öngören maddeler yasadan çıkarılmıştır. Yeni

yasada OKUL, Eğitim, Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme Kurulu

kapatılmıştır. (İç denetim mekanizması olan, okulları geliştirecek olan,

Müdür, Muavin, Atölye, Bölüm Şefleri, öğretmenler, Okul Aile Birliği

temsilcileri, öğretmen sendikaları ve öğrenci temsilcilerinin yer aldığı,

okulun gelişimi için çok önemli bir kurul kaldırılmıştır. Bunun yerine

merkezde oluşturulan yapılar öngörülmektedir.

12- Eski yasada başkan yardımcısı bakan ve müsteşara karşı sorumlu

iken, yeni yasada kaldırılmıştır. Tamamen başkana yetki vererek kurul

başkanı tüm yetkileri kendinde toplamıştır.

13- Yeni yasada okulların olmadığı dönemlerde denetmenler verilen görevi yapar denmekte ancak görevler tanımlanmamaktadır.
14- Eski yasada kadroların %80 dolu olması ve kurulların oluşturulması

varken yeni yasadan çıkarılmıştır.

15- Tüm yükselmelerde deneme süresi 1 yıldır; yeni yasada 2 yıla

çıkarılmıştır.

16- Eski yasada Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme üst

kurulundan “iyi” raporu olanlar Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından

ataması yapılmaktaydı. Yeni yasada performans (kim, nasıl yapacak belli

olmayan) başarısız olanlar atanmayacaktır.

17- Eski yasada eşgüdümü başkan ve yardımcısı yapmaktaydı, yeni

yasada sadece başkan yapmaktadır.

18- “Üst Kurul” oluşumunda seçim anlayışı kaldırılmış, atanmış kişilerden

oluşturulmuştur.

19- Görevi itibarı ile sürekli okullarda uygulama alanlarında bulunan Eğitim

Denetmenlerinin üst kurula girme hakları çıkarılmış.

20- Bu yeni yapı her türlü siyasi telkine ve talimata açıktır ve eğitimi değerlendirmekten çok yönetici ve öğretmenler üzerinde baskı kurmaya çok uygundur. Mevcut yasada öngörülen eğitimin geliştirilmesine yönelik ilkeler ve kurallar tamamen, çıkarılmıştır.

21- Eski yasada yapılan denetim öğretmenlere verilirken, yeni yasada

yetkiliye (kimdir? Neden belirtilmemiştir?) verilmektedir.

22- Eski yasada değerlendirilen rapor açıklamalarla en geç 20 gün

içerisinde sonuç raporu imza karşılığı ulaştırılmalıdır, bu yeni yasada

bulunmamaktadır.

23- Yeni yasada kamu görevinde 12 yıl görev yapan öğretmen olmasa da,

siyasi olarak atama, denetmen başkanına karşılık, denetmen olarak

atanacaklarda 20 yıl öğretmenlik yapmış olması aranmaktadır.

24- Sadece merkezde oluşturulması öngörülen yapılar ile yerinden ve

bölgesel denetimleri engellediği gibi yolluk giderlerinin ve zaman kaybının

artmasını da getirecektir.

kaynak: sozkibris.com

Eğitim Bakanından “Ben Yaptım, Oldu” Yasası Taslağı
Başa dön