EN

Uzaktan Eğitim Çözümleri için Önerilerimiz

Çocuk pedagojisi öğrenim süreçlerini, yaşa uygunluk, yerellik, yakınlık ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine göre inşa eder. Çocuğun öğretmeni ile sınıf ortamında göz temasına girdiği an eğitim başlar ve çocuk sosyal çevre ile öğrenimi pekiştirir.

Dijital eğitim tüm dünyada tartışılan bir alan durumuna gelmiştir. Pandemi sürecinde çevrimiçi ve çevrimdışı sistemlerin sınırlılıkları ortaya çıkmış ve yüz yüze eğitimin önemi değer kazanmıştır.

Uzaktan eğitim bir e-öğrenme sürecidir ve bu yönde dijital politika geliştirilmeli, ayrı departmanı, bütçesi ve en önemlisi hedefi olmalıdır. Yüz yüze eğitimin yanında dijital eğitim süreçleri kullanılabilir ve özellikle dezavantajlı gruptaki öğrencilerin öğrenim süreçleri desteklenebilir.

Okullar eşitsizliklerin bir nebze giderildiği sosyal öğrenme alanlarıdır, bu yüzden sanal sınıflarda da eşitsizlikler minimize edilerek dijital süreçler oluşturulmalıdır.
Bu anlamda kısmı pandemi veya tam pandemi olasılıklarını da düşünerek, eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan veya karma modelleri yedeklememiz ve hazırda beklememiz gerekmektedir.
Bu süreçte çocukların öğrenimine, gelişimine katkı koymak adına uzaktan eğitim çözümleri için görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir.


1- SUNUCU/ALT YAPI (Server)
Uzaktan eğitim sisteminin çalışabilmesi için güçlü bir server veya bulut sistemleri üzerinde bir depolama sistemi olması lazımdır. Bu sistem üzerine kurulacak web sitesinin veri tabanı, servis sağlayıcısı, depolama ayarları, host ve dns ayarları da düşünülmelidir.
2- UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ
Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak açık eğitim platformları kullanılmalıdır.

3- PLANLAMA VE UYGULAMA
Dijital eğitim programı yeniden kurgulanmalı, dersler seyreltilerek e-öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. E-kitap, kaynak, e-kütüphane, soru bankası, kullanıcı sayısı, yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, rehberlik ve yönetim gibi mekanizmalara işlerlik kazandırılmalıdır. Her okula e-okul ve e-sınıflar oluşturulmalıdır. Merkez sistem ile sanal sınıfların sınırlılıkları ve özgürlükleri belirlenmelidir. Tüm bunlar için mevzuat oluşturulmalı, çeşitlilik ve özgürlükler ön planda tutulmalıdır.
4- GÜNCELLEME VE YEDEKLEME
Çocuk güvenliği, bilgilerin yeniden kullanımı için yedekleme ve sistemin gelişim için güncelleme alanlarına da yatırım yapılmalıdır.

5- EKLENTİLER (Plugins)
Derslerin online yapılabilmesi için web konferans çözümleri üretilmesi gereklidir. Etkileşimsel içerik, veri tabanı oluşturma, forum, sözlük, ödev ve sınav gibi çok amaçlı entegre programlar için mali kaynak sürdürülebilir olmalıdır.

6- İNTERNET ERİŞİMİ
Çevrimiçi ve çevrimdışı takip için internet erişimi en az 2 Mbit olmalıdır 40 dakikalık bir video ders ortalama 300-500 MB, 4 Saatlik bir online derse ortalama 2-3 GB kota harcamaktadır. Youtube’dan 720p kalitede video ders programı izlemek içinse saatte 1,86GB internet kotası gerekmektedir. Bu anlamda online eğitim olabilmesi için internet hızı ve kapasitesi artırılmalıdır.

7- SİMÜLASYON TABANLI İÇERİK VE PROGRAMLARI
İnteraktif Video, LMS, XML, SCORM ve benzeri kodlamalar ile dijital içerik üretilmelidir. Bu içerikleri üreten Adobe Capative, Articulate 360, H5P vb. simülasyon tabanlı programların kullanımı öğrenim hayatına konulmalıdır. Bu içerikleri üreten bir merkez kurulmalı veya hizmet satın alınmalıdır.

8- TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ VE ERİŞİM
Donanım, yazılım, internet bağlantısı yatırımları yapılmalıdır.

9- EŞİTSİZLİKLER
Kamu okulları ile özel okullar veya öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre oluşabilecek eşitsizlikler giderilmelidir. İhtiyaçlı öğrencilere internet ve tablet katkısı yapılmalıdır.

10- HİZMET İÇİ EĞİTİM/PSİKOLOJİK DESTEK
Öğretmen, öğrenci ve aileler sürdürülebilir hizmet içi kurslar ile geliştirilmeli, yeni öğrenme ortamlarının benimsenmesi için psikolojik destek sağlanmalıdır.

11- UZAKTAN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Eğitim Bakanlığı bünyesinde enstitü kurulmalı, kadro yetiştirilmeli ve teknolojik donanımı teknik destek şekilde kurgulanmalıdır.

12- ÇALIŞMA VE ÖĞRENİM KOŞULLARI
Öğretmenlerin ve öğrencilerin ödev, hak ve sorumlulukları dijitalleşmeye uygun olarak geliştirilmelidir.

13- SİBER GÜVENLİK
Hem sistemin güvenirliği, hem de öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için bilişim kapsamları çocuk koruma politikalarına göre düzenlenmelidir. Sistem siber saldırılara da cevap verecek bir yazılımla korunmalıdır.

14- DESTEK EĞİTİMİ
Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanarak öğrenme süreçleri hibrit model üstünden desteklenecek bir dijitalleşme inşa edilmelidir.

15- VİZYON/MİSYON
Dijitalleşme ve e-öğrenme devlet politikası olmalı ve bu yönde adımlar atılmalıdır. Kesintisiz internet ve her çocuğa cihaz temini bir hedef haline dönüştürülmelidir. Yazılım, internet ve teknolojik gereç üreten şirketler ile toplum yararına pazarlık edilmelidir.

Cloud computing with toddler boy with headphones on a blue background

16- UZAKTAN EĞİTİM İÇİN BÜTÇE
a) Server – 85000 dolar (Eğitim Bakanlığı tarafından temin edildiği ifade edildi)
b) Bulut Sistemi – Minumum 1 yıl için 20000 dolar
c) Lisanslı Program – Microsoft Office 365 ( Kişi başı yıllık 3 dolar)
(Öğrenciye A lisans ücretsiz)
d) Moodle İşletim Sistemi ( Kullanıcı başı yıllık 1 dolar)
Veya Blackboard ( Kullanıcı başı yıllık 5,6 dolar)
e) Lisanslı Simülasyon tabanlı program ( kişi başı aylık 30 dolar)
f) Lisanslı İnteraktif video programı (Kişi başı aylık 30 dolar)
g) Web konferans yazılımı ( Zoom – kişi başı yıllık 3.5 dolar)
h) Hizmet içi eğitim
i) Siber güvenlik sistemi
j) İhtiyaçlı öğrencilere ücretsiz internet erişimi
k) İhtiyaçlı öğrencilere tablet
l) Bazı çözümler bulut sistemi, web konferans yazılımı ve lisanslı program yazılımlarını tek bir başlıkta birleştirebilir. ( Örneğin Microsoft Office 365)
m) Yukarıda yazılanların sürdürülebilir olması için çok yüksek hızlı geniş bant fiber internet erişimi

Son Söz
Kıbrıs’ın güneyinde öğretmenler ve öğrenciler için 2.kez 16bin random test yapılıyor, bununla beraber 19bin adet tekli sıra okullara gönderildi. 6 bin “dijital sınıf” için en az 3,7 milyon Euro, teknolojik alt yapının desteklenmesi için yıllık 2,2 milyon Euro ayrıldı. İhtiyaçlı öğrenciler için ise 7400 tablet sağlandı.
Sağlıklı ve güvenli okul ortamları oluşturmanın yanında, sürdürülebilir uzaktan eğitim çözümleri ile de sürecin desteklenmesi kaçınılmazdır. A-sekron veya sekron olsun, sistem yatırım istemekte ve bu konuda kaynak ayrılmalıdır. Eğitim Bakanlığı’nın bu sefer topluma hazırlıksız yakalandık deme lüksü olmadığını hatırlatır, yapıcı uyarılarımızın dikkate alınması gerekiğinin altını çizeriz.

Saygılarımızla.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Uzaktan Eğitim Çözümleri için Önerilerimiz
Başa dön